Financiering

Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

De beleidsnota verwoordt het beleid dat de provincie gedurende het boekjaar zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen.

De financiële nota bevat:
• Het exploitatiebudget : alle verwachte kosten en opbrengsten
• Het investeringsbudget : financieel plan mbt de duurzame middelen
• Het liquiditeitenbudget: financieel plan van de geldstromen van de provincie

De ontvangsten uit exploitatie bestaan voornamelijk uit: eigen opbrengsten, zoals inkomgelden, de opbrengsten uit de provinciebelastingen, toelagen van de Vlaamse overheid (o.a. wedde- en werkingstoelagen voor het onderwijs en andere.

Het merendeel van de uitgaven vloeit rechtstreeks terug naar de burger. Het gaat om uitgaven voor onderwijs, recreatiedomeinen, jeugd, cultuur, sport, kunsten en cultuurpatrimonium, welzijn, gezondheid, leefmilieu en natuureducatie, ontwikkelingssamenwerking, wonen, ruimtelijke ordening en stedenbouw,...

Belastingen


Budget 2017