Omgevingsvergunning

Algemene informatie

Top

Eén vergunning

Vanaf 23 februari 2017 worden in Oost-Vlaanderen ook omgevingsvergunningen verleend.
Een omgevingsvergunning vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

Twee procedures

Er zijn twee soorten aanvragen: een gewone aanvraag en een vereenvoudigde aanvraag.
Voor een gewone aanvraag wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd; voor een vereenvoudigde aanvraag niet.

De aanvragen worden verplicht digitaal ingediend via www.omgevingsloket.be/digitaalloket.

Drie bevoegde niveaus

Afhankelijk van de aard van de aanvraag wordt de omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen, de deputatie of het gewest.

Dossiers waarvoor de deputatie – op basis van de bepalingen van het decreet betreffende de omgevingsvergunning – bevoegd is, worden vanaf 23 februari 2017 behandeld volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.

Dit betreft:

  • de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten
  • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse al dan niet met stedenbouwkundige projecten;
  • de meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten;
  • beroepen tegen beslissingen van het Schepencollege aangaande ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse al dan niet met stedenbouwkundige projecten.

Voor de meeste gewone aanvragen en de beroepen tegen beslissingen van het Schepencollege aangaande ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de tweede klasse vraagt de deputatie advies aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie.

Een link naar een stroomschema om te bepalen welke procedure wanneer gevolgd wordt, vind je onderaan deze pagina.

Vanaf 23 februari 2017

Top

Voor dossiers waarvoor de deputatie of het gewest bevoegd is, treedt de omgevingsvergunning in werking op 23 februari 2017.

Alle Oost-Vlaamse gemeenten beslisten om pas vanaf 1 juni 2017 te starten met de omgevingsvergunning.
Zij zullen tot dan de procedures volgen die geldig waren op 22 februari 2017, dus de regels die golden voor de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning.

Radicaal digitaal

Top

Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten vanaf 23 februari 2017 digitaal worden ingediend, in alle gemeenten.

Dossiertaks

Top

De provincieraad keurde in zitting van 22 februari 2017 het retributiereglement goed in verband met de dossiertaksen voor de omgevingsvergunningsaanvragen ingediend bij de deputatie cfr. artikel 12 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Je kunt dit besluit onderaan deze pagina raadplegen.

De dossiertaks bedraagt:

  • voor een gewone aanvraag met een MER en/of OVR : 400 Euro
  • voor een gewone aanvraag zonder MER of OVR : 250 Euro
  • voor een vereenvoudigde aanvraag : 100 Euro
  • voor een aanvraag tot bijstelling van de vergunning : 100 Euro.

De dossiertaks wordt betaald op het rekeningnummer van de Provincie Oost-Vlaanderen:
IBAN: BE07-0962-4100-1066 BIC: GKCCBEBB
Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent
Als mededeling: 'Omgevingsvergunning', gevolgd door het referentienummer van het omgevingsloket, de gemeente en naam aanvrager van het project.

Het bewijs van deze betaling wordt bij de aanvraag of het verzoek gevoegd.

De dossiertaks is verschuldigd door elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die de aanvraag of het verzoek indient.

Bij verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvoorwaarden (artikel 82 van het omgevingsvergunnings-decreet) is de dossiertaks alleen verschuldigd door de vergunninghouder of de exploitant en het betrokken publiek.

Bij verzoek tot bijstelling van het voorwerp of de duur van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting is de dossiertaks alleen verschuldigd door het betrokken publiek.

Er is één dossiertaks verschuldigd per aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning. Indien de aanvraag zowel een aanvraag betreft volgens de gewone procedure als een verzoek tot bijstelling omvat, wordt het hoogste van toepassing zijnde tarief aangerekend.

Er is geen dossiertaks verschuldigd voor de aanvraag van omgevingsvergunning of verzoek tot bijstelling van omgevingsvergunning die opnieuw wordt ingediend binnen een periode van 6 maanden nadat de eerste aanvraag of verzoek onvolledig en/of onontvankelijk werd verklaard.

Oude procedures

Top

Wens je informatie in verband met het instellen van een beroep tegen een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning verleend volgens de oude procedure, dan kan je hier terecht:
www.oost-vlaanderen.be/ruimtelijkevergunningen.

Informatie over milieuvergunningen volgens de oude procedure vind je op www.oost-vlaanderen.be/milieuvergunningen.

Meer info :

Alle info in verband met de omgevingsvergunning vind je op www.omgevingsloket.be/omgevingsverguning.

Je vindt er de regelgeving, documentatie, veel gestelde vragen, contactpagina...

Contact

Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen
Loket omgevingsvergunningen
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 78 88 (secretariaat POVC) of 09 267 75 70 (secretariaat stedenbouw)
omgevingsvergunning@oost-vlaanderen.be