Atlas van de onbevaarbare waterlopen digitaal

De Atlassen van de onbevaarbare waterlopen zijn volledig digitaal ontsloten. De info kan je bevragen via de onderstaande links:

  • Gisoost-webloket: www.gisoost.be/waterlopen
  • Databank-opvraging: http://atlaswaterlopen.oost-vlaanderen.be

Statuut

Top

Momenteel bestaat er slechts één instrument rond geografische informatie over waterlopen met een juridisch statuut: de provinciale atlassen der onbevaarbare waterlopen. Zowel in 1877, 1950 als 1967 kwam er een wet die telkens leidde tot het opstellen van een atlas, de zogenaamde atlas van 1877, atlas van 1950 en de atlas van 1967.

Momenteel zijn de waterlopen ingedeeld in 3 categorieën volgens de wet op de onbevaarbare waterlopen van 1967.

Waterlopen die niet in de atlas van 1967 voorkomen, maar wel in die van 1877 of 1950, worden 'oud-geklasseerde' waterlopen genoemd.

Welke informatie kan je in de atlassen vinden

Top

De atlassen van 1877 en 1950 bevatten volgende zaken:

  • Per deelgemeente een overzichtskaart op schaal 1/10:000 waarop de waterlopen zijn gesitueerd
  • Bij elke overzichtskaart horen detailkaarten op kadasterschaal (1/2:500) waarop het tracé van elke waterloop op een kadastraal plan wordt weergegeven.
  • In de 'beschrijvende tabellen' vindt men per waterloop de naam, het nummer, de categorie, de opgemeten en de wettelijke afmetingen en een overzicht van de kunstwerken (bruggen, duikers,...).

De atlas van 1967 is enkel opgebouwd uit overzichtskaarten op schaal 1/10:000, gebundeld per fusiegemeente. De beschrijvende tabellen en de detailkaarten werden niet gemaakt.

De analoge atlas is van groot belang omdat deze op dit moment als enige het juridisch statuut van waterlopen vastlegt, en daarmee ook de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn. Daarnaast bevatten de atlassen van 1950 en 1877 ook gegevens over de afmetingen van de waterlopen. Die gegevens kunnen belangrijk zijn bij eigendomsgeschillen.

Wijzigingen aan de atlas: machtigingen, bijklasseringen en ruilverkavelingen

Top

Machtigingen : een particulier, organisatie, bedrijf of overheid kan een machtiging aanvragen om de loop van de waterloop te wijzigen of een kunstwerk (duiker, …) te voorzien.

Bijklasseringen : de overheid kan beslissen een gracht te rangschikken of de categorie van een gerangschikte waterloop te wijzigen. Deze bijklassering wordt bijgehouden.

Ruilverkavelingen : bij de opmaak van een ruilverkaveling, wordt het waterlopennetwerk aangepast naar de behoefte van de nieuwe kavelstructuur, en vervangen de plannen van de ruilverkaveling volledig de atlassen binnen de grenzen van de ruilverkaveling

De atlassen digitaal

Top

Tot enkele jaren geleden konden de kaarten en hun tabellen bij de provincie en de gemeenten enkel op 'papier' worden ingekeken. Gelet op de historische waarde van deze oude kaarten enerzijds en de waaier van mogelijkheden die er momenteel is om deze gegevens digitaal te ontsluiten anderzijds, besliste de Provincie Oost-Vlaanderen alle kaarten in te scannen en te georefereren. Zo kunnen deze binnen een GIS-omgeving gemakkelijk worden bevraagd en gecombineerd worden met andere kaartlagen. De oude atlaskaarten kunnen vervolgens gearchiveerd worden voor het nageslacht.

Momenteel zijn de atlassen van 1877, 1950 en 1967 ingescand en gegeorefereerd en te bevragen. Je kan ook terecht in een databank waar je de kaarten en de tabellen die horen bij de atlassen kan raadplegen en afprinten.

Ook de waterloopkaarten die opgemaakt zijn in het kader van ruilverkavelingen zijn digitaal beschikbaar.

Consulteren van de atlassen

Top

De analoge atlassen en de wijzigingen kunnen nog steeds door het publiek geconsulteerd worden elke voormiddag van 9 tot 12 uur op de dagen dat de kantoren zijn geopend. Indien je uitleg wenst bij de opzoeking, maak je best een afspraak met Aline Vande Wege (zie contactgegevens onderaan).

Maar voortaan kan je ook vanop kantoor of van thuis uit de gedigitaliseerde atlassen raadplegen. Dat kan via het provinciaal geoloket (link onderaan deze pagina). Daarnaast kan je in de eigen GIS-omgeving via de volgende WMS heel wat informatie visualiseren: http://geodiensten.gisoost.be/arcgis/services/MIL/atlaswaterlopen/Mapserver/WMSServer

Vlaamse Hydrografische Atlas

Top

De Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) is de digitale gecoördineerde – maar niet officiële – versie van de atlas van de onbevaarbare waterlopen. Je kan deze datalaag raadplegen via het provinciaal geoloket (link onderaan deze pagina).

De datalagen van deze VHA kan je ook downloaden via het AIV om in de eigen GIS-omgeving te gebruiken of je kan gebruik maken van de onderstaande WMS: http://inspirepub.waterinfo.be/arcgis/services/VHA_waterlopen/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Fouten in de VHA kan je melden aan Filip Lasseel (zie contactgegevens onderaan).

Contact
dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Aline Vande Wege- aline.vande.wege@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 76 26

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Filip Lasseel- filip.lasseel@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 76 39